How much public sector collected?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Total Tax burden

2012 2013 2014 2015 2016 2017p
GDP current prices 72 200,0 73 600,0 75 200,0 78 100,0 80 576,0 84 636,1
Growth of GDP 1,6% 1,4% 2,4% 2,6% 3,2% 3,3%
  18 118,1 20 061,5 21 433,7 23 024,7 24 079,3 25 124,6
Total Government Revenues 25 971,4 28 290,3 29 253,3 31 160,4 30 678,1 33 450,1
Growth of Government Revenues in % 13,0% 8,9% 3,4% 6,5% -1,5% 9,0%
Total Tax Burden as a % of GDP 36,0% 38,4% 38,9% 39,9% 38,1% 39,5%
Share of Total Government Expenditures on GDP 40,2% 41,0% 41,8% 45,6% 40,0% 40,8%

Table description

Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.